Handelsesbetingelser

Booking

Booking sker via www.nordferien.dk. eller via agenter Alle kontrakter indgås på dansk/tysk eller engelsk og kunden modtager en bookingbekræftelse pr. mail straks efter at aftalen er indgået.

Generelle oplysninger

Nordferien.dk / Bella Mallorca
CVR: 35662545

Havnbjerg Center 3
DK-6430 Nordborg
Email: iBMo@nordferien.dk
Tlf.: +45 77 34 70 75

§ 1. Lejebevis

Lejebeviset bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og ejer, idet Bella Mallorca (herefter BM) forestår formidlingsarbejdet mellem disse.
Den indgåede lejeaftale omfatter den nævnte feriebolig med tilhørende specifikationer. Aftaler mellem lejer og BM, som ændrer, modificerer eller ophæver disse lejebetingelser, skal være skriftlige for at have gyldighed.
Sådanne evt. ændringer medfører ikke, at lejebetingelsernes øvrige bestemmelser - hverken enkeltvis eller i sin helhed - bliver ugyldige. Lejeaftalen bliver juridisk gældende – når bestillingen er afsendt enten per brev eller elektronisk – og når BM har godkendt denne.

 

§ 2. Deltagere / anvendelse

Ferieboligen må ikke bebos eller anvendes af flere personer end det i kataloget og på lejebeviset aBMørte personantal, hvilket inkluderer børn.
Husdyr må kun medbringes, hvis det fremgår af lejebeviset. Aftale om at holde sammenkomster med flere deltagere end angivet på lejebeviset skal indgås med ejer. Nordferien-bureauet formidler aftalen.

 

§ 3. Rengøring / ansvar

Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til at renholde det lejede og skal ved lejemålets afslutning, efterlade dette i ryddelig og rengjort stand. Er rengøring inkluderet i lejeprisen, skal det lejede efterlades i ryddelig stand. Evt. manglende rengøring ved afrejse (formidlers skøn) vil blive udført for lejers regning. Slutrengøring kan bestilles hos BMs lokale bureau. Det er ikke tilladt lejer – af hensyn til ansvar over for ejeren af ferieboligen – at overdrage de nævnte rengøringsforpligtelser til tredjemand. Lejer er ansvarlig overfor alt hvad der forefindes i ferieboligen i den lejede periode. Skulle der opstå skader, er lejer forpligtet til omgående at underrette BM herom. Ikke meddelte skader før afrejse, vil blive udbedret for lejers regning. Skader der opstår i lejeperioden, se i øvrigt vore forsikringsbetingelser, vil blive udbedret snarest muligt og skal erstattes inden afrejse. Der er ikke fra BMs side tegnet forsikring, som dækker lejerens person eller ejendele i lejeperioden.

 

§ 4. Betalingsbetingelser

Ved lejeaftalens indgåelse fremsender BM bekræftelse og lejebevis til lejer. Samtidig forfalder gebyrer samt 30% af lejen til betaling. Det resterende lejebeløb skal - på grund af BMs betalingsforpligtelser overfor ejer - være BM i hænde 60 dage før lejeperiodens begyndelse. Ved bestilling senere end 60 dage før lejeperiodens begyndelse, er hele beløbet forfaldent til betaling ved modtagelse af lejebeviset. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan BM uden varsel annullere lejeaftalen. Prisforhøjelse som følge af ændrede valutakurser:

Sker der efter lejeaftalens indgåelse ændringer i kurserne i den valuta, som feriehuset afregnes i, eller i den valuta, hvormed feriehuset afregnes af BM, kan lejen forhøjes forholdsmæssigt med samme procentsats, som den anvendte valuta er ændret med, i forhold til valutakursen på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse. BM skal hurtigst muligt orientere lejeren herom og er på forlangende forpligtet til at fremsende dokumentation for ændringen i valutakursen. Kun hvis forhøjelsen overstiger 10 % af den oprindelige leje, har lejer ret til at annullere lejemålet.

Ved lejeaftaler der indgås via hjemmesiden fremsendes lejebeviset, til den e-mailadresse lejer opgiver i booking-forløbet. Lejere, der ikke har en e-mailadresse, bedes henvende sig direkte til BMs lokale bureau, der i disse tilfælde fremsender lejebeviset pr. post. Indgås lejeaftalen via hjemmesiden, er det muligt at vælge mellem bankoverførsel og betaling med betalingskort.

Vælges betaling med betalingskort, og falder lejebeløbet til betaling i mere end en rate, trækkes beløbet for de øvrige rater automatisk på den opgivne betalingsdato. Dankort/Visa Dankort er gebyrfri. Øvrige kort pålægges et gebyr på 0,85%, svarende til BMs udgift forbundet hermed. Udløber betalingskortet mellem to rater, eller er BM af anden grund forhindret i at trække beløbet, der forfalder til betaling, fremsendes pr. e-mail iBMormation herom til lejer. E-mailen indeholder et link, som lejer er forpligtiget til at tilgå for at indsende de nye kortoplysninger til BM. Indsendelsen foregår via en sikker forbindelse.

Ved lejers annullering af lejemål refunderes eventuelt tilgodehavende jf. § 7 til det i booking-forløbet opgivne betalingskort. Kreditkort gebyr refunderes ikke.
Alle priser er ekskl. el, varme, telefon, vand, ekstra inventar mm. Disse ydelser opkræves særskilt og BM forbeholder sig retten til prisændringer, der udspringer af ændringer i forbrugerpriserne.

 

§ 5. Depositum

BM er berettiget til at opkræve et depositum, som opkræves sammen med 1. rate betalingen. Depositummet, der tjener som sikkerhed for lejers forpligtelser, returneres senest 2 uger efter afrejse, når tilfredsstillende kontrol af ferieboligen er udført. Forbrug af strøm, olie m.m. kan modregnes i depositum. Skulle depositum ikke dække skyldig saldo forbeholder BM sig ret til at hæve det skyldige beløb på eventuelt angivet betalingskort

 

§ 6. Reklamationer

Skulle der mod forventning være reklamationer i forbindelse med den lejede feriebolig, skal dette meddeles skriftligt til BM senest 24 timer efter indflytning. Ved reklamationer i forbindelse med rengøring, skal BMs lokale bureau underrettes umiddelbart efter indflytning. I modsat fald hæfter lejer for eventuelle fejl og mangler jf. §3.

 

§ 7. Afbestilling


Annullering af lejeaftale Ved annullering af lejeaftale inden 60 dage før påbegyndelse af lejeperioden, betales 30% af bruttolejen, dog min. DKK 750. Ved senere annullering eller ved lejers udeblivelse betales hele lejebeløbet med 100%. Ved ændring af lejemålet inden 60 dage før lejeperiodens påbegyndelse, beregnes et gebyr på kr. 250.
Herefter er ændring af lejebeviset ikke længere muligt. Bestilling af ekstra ydelser kan dog ske til og med tre dage før ankomst

 

§ 8. Prisgaranti

(Tryghed Inklusiv) Hvis den bestilte feriebolig kan bestilles i samme periode og på samme vilkår, men til en lavere pris i samme valuta fx. via en internetportal (dokumentation skal forevises), får lejer tilbagebetalt prisdifferencen.


§ 9. Force majeure

Lejeaftalen kan opsiges uden varsel fra BMs side, som følge af force majeure, strejke og epidemiske sygdomstilfælde el. lign.

 

§ 10. Kommunikation og markedsføring


Lejers kontaktoplysninger er fortrolige og videregives ikke til andre. BM må benytte dine kontaktoplysninger til markedsføring af relevante tilbud og ydelser via e-mail og sms.
Du har til enhver tid mulighed for at fravælge at modtage iBMormationer fra BM. Det kan ske via mail til iBMo@Nordferien.dk eller via linket, der medsendes i alle mails.

§ 12. Ungdomsgrupper


Aldersgrænse på minimum 23 år for grupper fra/på 3 personer og opefter. Dette gælder naturligvis ikke for unge mennesker der holder ferie med deres forældre eller 2 unge mennesker, som vil leje et sommerhus sammen. Kontrolbesøg kan forekomme.


§ 13. Trykfejl


BM tager forbehold for evt. billed– og trykfejl.


§ 14. Værneting


Værneting er den retskreds, hvor ferieboligen er beliggende eller Retten på Sønderborg.


§ 15. BMs guide A-Z

BMs guide A-Z om praktiske forhold relateret til lejemålet er en integreret del af aftalegrundlaget. Guiden finder du på BMs hjemmeside www.Nordferien.dk/guide