Banner 15

Handelsbetingelser

Booking

Booking sker via www.bellamallorca.dk. eller via agenter Alle kontrakter indgås på dansk/tysk eller engelsk og kunden modtager en bookingbekræftelse pr. mail straks efter at aftalen er indgået.

 

Generelle oplysninger

Bella Mallorca / Nordferien.dk
CVR: 35662545

Havnbjerg Center 3
DK-6430 Nordborg
Email: info@bellamallorca.dk
Tlf.: +45 77 34 70 75

 

Bestilling og betaling af feriebolig

Bestillingen er bindende og der er ingen fortrydelsesret, når reservationsgebyret er indbetalt. Reservationsgebyret udgør 25-50% af rejsens pris. Reservationsgebyret tilbagebetales ikke i tilfælde af aflysning fra kundens side. Restbeløbet betales som instrueret, f.eks. 60 dage inden afrejsen fra Danmark eller ved afhentning af nøgle på Bella Mallorcas nøglekontor på destinationen. Ved sin indbetaling af reservationsgebyret forudsættes kunden at have accepteret de på bekræftelsen anførte vilkår for rejsen. De i det endelige lejebevis angivne oplysninger og betingelser er gældende for aftalen. Det påhviler kunden at kontrollere rigtigheden af oplysningerne i fakturaen/bekræftelsen. Eventuelle fejl og misforståelser skal påtales omgående. Særlige aftaler skal fremgå af bekræftelsen for at være gældende.

Bella Mallorca tager forbehold for dobbeltbookning af ferieboligerne som følge af systemfejl eller mangelfuld indberetning fra ferieboligens ejer. Ændringer i bookningen skal meddeles kunden inden for 24 timer på normale arbejdsdage. Ved ændring af bookning skal kunden tilbydes anden tilsvarende feriebolig. Er den anviste feriebolig dyrere end den bestilte feriebolig, kan Bella Mallorca vælge at betale differencen. Alternativt kan kunden hæve handlen og kræve reservationsgebyret betalt retur.

 

Depositum

Bella Mallorca opkræver et depositum på 1500 kr - 3000 Kr. - bl.a. som sikkerhed for, at boligen efterlades i ordentlig stand samt til dækning af evt. skader. Såfremt lejebetingelserne er overholdt, og Bella Mallorca har modtaget kundens bank/girooplysninger, tilbagebetales depositumet senest 14 dage efter hjemrejse. Det påhviler kunden at oplyse bankoplysninger (konto- og registreringsnummer) sammen med bookingnummer straks efter hjemkomsten, således at Bella Mallorca kan tilbagebetale depositummet. Oplysningerne skal sendes til info@bellamallorca.dk.
Kunden er ansvarlig for alt, hvad der tilhører ferieboligen og hvor den obligatoriske rejseforsikring ikke dækker er kunden forpligtet til at erstatte alle selvforvoldte skader, der under opholdet evt. opstår på feriebolig og inventar. Ved skader på feriebolig og inventar er kunden forpligtet til straks at underrette Bella Mallorca. Erstatningen bliver trukket fra depositumet. Er depositumet utilstrækkeligt, bliver kunden tillige opkrævet differencen imellem depositumet og erstatningsbeløbet. Opdages der, efter kundens afrejse, skader/mangler vil disse blive udbedret for den pågældende kundes regning. Kunden frigøres ikke for betaling, selv om han pga. force majeure (krig, strejke, naturkatastrofer, radioaktivt nedfald, aflysninger og lignende) bliver forhindret i at udøve sin brugsret.

 

Priser 

Alle priser er inkl. betalingspligtige afgifter og forbrugsstoffer dvs. slutrengøring, el, varme og vand, med mindre andet fremgår. Der tages forbehold for afgifts- og kursændringer.

Alle priser opgives med fortegn Kr. er Danske Kroner (Valuta DKK.) med mindre andet fremgår.

De på denne hjemmeside anførte priser er faste, indtil nye prislister foreligger.

 

Betaling

Sker på det kontonummer der er angivet på reservationsbilaget.

 

Kundens ansvar

Det er kundens ansvar at oplyse korrekte navne på alle rejsende. Navnene skal være i overensstemmelse med oplysningerne i passet. Vær opmærksom på, at flyselskaberne kan afvise passagerer, hvis pas og flybillet ikke stemmer overens.

Det er kundens ansvar at oplyse korrekte oplysninger om e-mail, telefonnummer og postadresse, således at Bella Mallorca kan få kontakt med kunden.

Det er kundens ansvar at opgive korrekte bankoplysninger således, at Bella Mallorca kan tilbagebetale evt. tilgodehavende.

Ved modtagelse af bekræftelsesmail og/eller rejsedokumenter skal kunden sikre sig, at de nødvendige dokumenter samt rejseplan er indeholdt, og stemmer overens med det bestilte. Hvis ikke, skal kunden omgående tage kontakt til Bella Mallorca med henblik på at afhjælpe evt. fejl eller mangler i fremsendte.

Kunden er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som Bella Mallorca samt flyselskab m.fl. fastsætter. Kunden skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller, ferielejligheder, fincas m.v. Grove eller gentagne overtrædelser heraf kan medføre bortvisning fra Bella Mallorca og/eller flyselskab, hotel, ferielejligheder, fincas m.v. således at videre ophold og hjemrejse må foretages på kundens egen foranledning og for egen regning. Kunden skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet. Kunden er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, der forvoldes på ejendele, som tilhører medrejsende, Bella Mallorca, flyselskab, hotel, ferielejligheder, fincas m.v.

Kunden er ansvarlig for at have gyldigt pas. Bella Mallorca kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for kunden. Kunden skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas.

Møder kunden ikke rettidigt ved udrejse/hjemrejse, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage transport for egen regning. Bella Mallorca er uden ansvar for kunder, som ikke foretager rettidigt check-in.

Rejser bestilt til børn under 18 år som rejser alene er helt og holdent køberens ansvar. Bella Mallorca kan under ingen omstændigheder tage ansvar for disse rejsende. Bella Mallorca vil også gøre klart at der findes leverandører som ikke
godkender at børn under 18 år rejser alene. Bella Mallorca opfordrer derfor altid til at kontrollere om den valgte leverandør godkender rejsende under 18 år som rejser alene.

Anvendelse af flybillet
Flybilletten skal anvendes i henhold til aftalte. Flyselskabet og Bella Mallorca forbeholder sig ret til at annullere og ikke tilbagebetale flystrækninger, som ikke benyttes i den rækkefølge, de er booket og udstedt på billetten.

 

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Der er ikke fortrydelsesret ved bestilling af feriebolig, fly eller lignende.

 

Afbestilling

Reservationsgebyret returneres ikke ved afbestilling. Indgået lejemål kan ikke opsiges senere end 90 dage før ankomstdato. Ved eventuel senere afbestilling forfalder totallejen, såfremt ferieboligen ikke kan genudlejes. Ved eventuel genudlejning gælder samme regler som ved rettidig afbestilling. Indbetalt forsikringspræmie og gebyr refunderes ikke. Ombooking/ændring af lejebevis med tilhørende faktura er mulig indtil 90 dage før lejestart, der beregnes et ombookingsgebyr på DKK 500,-. Ombooking/ændring senere end 90 dage før lejestart betragtes som en annullering af indgået lejemål. Senere ankomst eller tidligere hjemrejse end angivet i lejebevis skal meddeles Rejsearrangøren, men giver ingen refusion. Ændring af rejsetidspunkter skal meddeles Bella Mallorca. 

Kun skriftelig henvendelse vil blive tage i betragtning, i forhold til ændring af reservationer.

 

Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal fremsættes overfor Bella Mallorca inden rimelig tid efter, at manglen er opdaget, dog senest 24 timer efter den indtrådte grund til klagen. Kunden er forpligtet til at indrømme Bella Mallorca en rimelig frist til at udbedre evt. mangler, samt bidrage til at undgå forværring af evt. skader og minimere evt. tab for Bella Mallorca. Hvis udbedringen ikke er tilfredsstillende, skal dette omgående meddeles Bella Mallorca. I tilfælde af midlertidige funktionssvigt på installationer, såsom vaskemaskine, opvaskemaskine, TV-apparater, varmeforsyning, strømforsyning, vandforsyning og lignende gives ikke reduktion i lejen. Evt. lugtgener eller støjgener som skyldes udefrakommende aktiviteter f.eks. trafik, byggeaktivitet, larm fra beværtninger mv. giver som hovedregel ikke anledning til reduktion af lejeprisen. Ved manglende reklamation mistes retten til at påberåbe sig et erstatningskrav. Alle krav mod Bella Mallorca reguleres efter dansk ret og skal inden rimelig tid indgives for Bella Mallorcas værneting.


*Specielt for ferieboliger hvor afh./udl. af nøgler sker via nøgleudleveringskontor på destinationen*


Hvis der under opholdet skulle opstå fejl eller mangler, der måtte give anledning til reklamation, skal Bella Mallorcas døgntelefon underrettes (nummeret fremgår af rejsedokumenterne)  med det samme, med henblik på at foretage udbedring. Dette skal ske inden for rimelig tid efter fejlen er opdaget, således at nøgleudleveringskontoret kan rette op på den eventuelle fejl/mangel. Ved reklamation direkte til nøgleudleveringskontoret, skal du sikre dig bevis herfor til senere brug, hvis ikke fejlen kan udbedres på stedet og du ønsker at rejse erstatning mod Bella Mallorca. Manglende reklamation på stedet, vil som hovedregel medføre tab af retten til senere erstatningskrav. Det fremgår af bekræftelsesmailen hvorvidt afh./udl. af nøgler sker via nøgleudleveringskontor på destinationen.


Reklamation over en fejl/mangel som ikke kunne udbedres på stedet kan rettes skriftligt til Bella Mallorca, Havnbjerg Center 3 6430 Nordborg.
Husk at oplyse bookingreference og en udførlig beskrivelse af problemet.

Ved evt. uenighed kan reklamationen indberettes til Rejseankenævnet. Bella Mallorca forpligter sig til at opfylde kendelser, der er afsagt af Rejseankenævnet, eller anlægges ved dansk domstol, der i overensstemmelse med Retsplejelovens regler om værneting er stedlig kompetent. Bella Mallorcas værneting er Retten i Hillerød.

 

Forsikring

Ansvarsforsikring
Bella Mallorca påtager sig intet ansvar overfor kundens person under lejemålet. I forbindelse med indgået lejeaftale er der ikke tegnet nogen form for forsikring til dækning af person- eller tingsskader, som måtte opstå for kunden og dennes ledsagere under afvikling af lejemålet.


Sygeforsikring
Sygdom, uheld og anden hindring på rejsen:
Hvis en rejsedeltager bliver syg eller kommer til skade på en rejse, er han/hun forpligtet til at afholde alle udgifter, der er forbundet med sygdommen/skaden, herunder læge, medicin, hospitals¬regninger, befordring, hjemrejse m.v. Man kan ikke forlange, at rejsens program ændres. Rejsedeltageren bedes medbringe gyldigt sygesikringsbevis og være bekendt med dækningsomfanget ved rejse i Mallorca (EU).

 

Praktiske oplysninger

Sengelinned, håndklæder mv.
Feriebolig indeholder som hovedregel sengelinned, håndklæder og viskestykker til fri afbenyttelse. Afvigelser vil fremgå af feriebolig beskrivelsen. Kunden skal selv medbringe strandhåndklæder.


Husdyr
Husdyr må ikke medbringes i ferieboligen uden særlig tilladelse og skal altid meddeles. Medtages husdyr hvor det ikke er tilladt, betragtes det som kontraktbrud og medfører øjeblikkelig bortvisning.
 

Lejeaftale
Lejeaftalen angår den i lejebeviset anførte bolig med alt, hvad dertil hører. Beskrivelsen af ferieboligerne er foretaget af Bella Mallorca efter bedste evne, dog med ansvarsfrihed for Bella Mallorca, såfremt der i mellemtiden er indtrådt ændringer heraf. Såfremt en feriebolig lejes og bliver beboet af en gruppe, skole, institution eller lignende, skal dette anmeldes før lejemålets indgåelse og navnet på gruppen, skolen, institutionen eller lignende skal anføres på lejebeviset.


Lejeperiode
Lejemålet gælder for det på lejebeviset angivne tidsrum. Lejemålet starter som hovedregel på ankomstdagen tidligst fra kl. 15.00 og slutter på afrejsedagen senest kl. 10.00. Med mindre andet er aftalt.


Nøgleudlevering
Sted for nøgleudlevering/modtagelse til ferieboligen er individuelt og fremgår tydeligt i et tillæg til det gældende lejebevis. Såfremt lejer ankommer uden for normal åbningstid skal dette meddeles Bella Mallorca senest en uge før afrejse. Åbningstiden for det lokale nøgleafhentningskontor fremgår ligeledes af tillægget til lejebeviset. Bella Mallorca er uden ansvar, såfremt lejer ikke kan få udleveret nøglen som følge af manglende oplysning af ankomsttid.


Rengøring
Slutrengøring er obligatorisk på samtlige lejemål. Prisen på slutrengøringen fremgår af lejeaftalen. Lejemålet skal efterlades i ordentlig stand dvs. ryddet op og klargjort for rengøring. I tilfælde af forsømmelse kan Bella Mallorca foretage fradrag i depositum. Kunden er, hvor dette er anført, kontraktmæssigt forpligtet til renholdelse af det lejede og skal ved lejemålets afslutning overlade dette i ryddelig og rengjort stand. Evt. nødvendig rengøring vil kunne foretages for lejers regning.

 
Antal lejere
Ferieboligen må ikke uden særlig tilladelse bebos af flere personer end det i beskrivelsen angivne antal. Antal personer opgøres i det faktiske antal uanset alder. Bebos lejemålet af flere end det tilladte antal personer, betragtes dette som kontraktbrud, og lejemålet opsiges omgående uden yderligere erstatning for kunden.


Ansvarsfraskrivning
Bella Mallorca påtager sig intet ansvar i forbindelse med eventuel forekomst af insekter (f.eks. hvepse, ørentvister, myrer m.v.) i boligen.
Bella Mallorca påtager sig intet ansvar for pludselig opståede skader (f.eks. installationssvigt og brud, utætheder, forstoppede afløb etc.), men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.
Bella Mallorca påtager sig intet ansvar for udefrakommende gener som f.eks. larm i forbindelse med trafik, bygningsaktivitet, naboer, restaurationer mv. eller lugtgener i forbindelse med f.eks. kloak eller stillestående vand.

 

 

Billeje

Bella Mallorca tilbyder ikke billeje, men henviser via vores hjemmeside til vores samarbejdspartner, Holiday Autos. Alt kontakt, booking og betaling foregår via Holiday Autos' hjemmeside og det er derfor Holiday Autos' handelsbetingelser og ansvarsbegrænsninger der er gældende.

 

Persondatapolitik

I forbindelse med bookning indsamles følgende oplysninger:

1. Navn

2. Adresse

3. e-mail adresse

4. Telefonnummer

5. evt. mobiltelefonnummer

6. Alder

Den dataansvarlige er Bella Mallorcas direktør. Henvendelse kan ske til info@bellamallorca.dk  med att. til "Den Data Ansvarlige".

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. 

Data opbevares i 5 år.

Persondata videregives i det omfang det er nødvendigt til Bella Mallorca samarbejdspartnere f.eks. flyselskaber, hoteller mv.

Som registreret hos Bella Mallorca - Forlaget Kim Thorsgaard Pedersen ApS, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Bella Mallorca - Forlaget Kim Thorsgaard Pedersen ApS via e-mail: info@bellamallorca.dk. 

 

Klageadgang 

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Bella Mallorca, Havnbjerg Center 3 6430 Norborg .Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. 

Ankenævnet for Feriehusudlejning
Amagertorv 9, 2.
DK-1160 København K.
Telefon: +45 20 36 22 44
Mail: info@ankenaevnferiehus.dk  

Vi er et udlejningsbureau som udlejer ferieboliger i hele Europa.

Vores ambition er give vores kunder og husejere den bedste service på markedet.

 

 

Bella Mallorca
Havnbjerg Center 3
DK-6430 Nordborg
Tlf: +45 77 34 70 75

Email: info@bellamallorca.dk